dtelektronik.sk

 

 

02 39 244 337

Uto, Štv a Pia - 10:00 do 14:30

Novinky a akcie e-mailom
Chcete od nás dostávať novinky priamo na váš e-mail?

Obchodné podmienky

ÚvodObchodné podmienky

 


1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov


1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou DT Business Group s.r.o., so sídlom Bodrocká 6, 821 07 Bratislava, IČO 47177781 (ďalej len "prevádzkovateľ" alebo "predávajúci") uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodného domu www.DTelektronik.sk (ďalej len "systém").

 

1.2 VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom serveru www.DTelektronik.sk medzi predávajúcim a kupujúcim.

 

1.3 Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník. Uvedením IČO pri vytváraní objednávky kupujúci prehlasuje, že nakupuje v rámci svojej podnikateľskej činnosti a kúpna zmluva (zmluvný vzťah) sa riadi výhradne obchodným zákonníkom.

 

1.4 Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.

 

1.5 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci pravdivé a úplné informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom elektronického obchodu.

 

1.6 Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sro, vložka číslo: 90421/B, deň zápisu: 11.07.2013. Orgán dozoru: SOI Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27


2. Objednávka


2.1 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu a e-mailu.


2.2 Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

 

2.3 Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Predávajúcim e-mailom potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi zákazníkom a spoločnosťou DT Business Group s.r.o..


2.4 Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar.

 

2.5 Podľa novely zákona č. 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty nemožno od 1.1. 2013 meniť údaje v už vystavenom daňovom doklade (faktúre). Údaje v daňovom doklade (faktúra) je možné meniť len v prípade, kedy zákazník tovar ešte neprijal a nezaplatil.


2.6 Pri preberaní tovaru Vám kuriér doručí doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Daňový doklad (faktúru) s vyčíslením kúpnej ceny a DPH dostane kupujúci do jeho e-mailu, ktorý vyplnil pri zadávaní objednávky. 3. Storno objednávky


3.1 Storno objednávky zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu pred jej potvrdením a to písomne na náš e-mail info@dtelektronik.skPotvrdenie objednávky s termínom expedovania tovaru z nášho skladu je zasielaný e-mailom. Po tomto záväznom potvrdení objednávky je ju možné stornovať iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením lebo zaslaním tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.

 

3.2 V prípade, že si kupujúci po telefonickom alebo emailovom potvrdení objednávky neprevezme tovar bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody a to vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky.


3.3 Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

- v prípade, že objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (nesprávne vyplnená e-mailová adresa, chybne uvedené telefónne číslo, kupujúci je nedostupný, atď.)
- v prípade, že kupujúci si v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky
- tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote do 15-tich kalendárnych dní.

 

 

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)


4.1 Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho (koncový spotrebiteľ / nie podnikateľ)
Kupujúci má právo v súlade so zákonom O ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji č. 102/2014 Z.z. odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy po 14 dňoch začína plynúť odo dňa, keď Vy (spotrebiteľ) alebo Vami určená osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený v bode 4.2. VOP.

 

4.2 Ako postupovať v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy
Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ kupujúcemu a kupujúci dodávateľovi všetky vzájomne prijaté plnenia (darčeky a pod.).


Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 4.1, je povinný dodržať nasledujúce podmienky: 

- kontaktovať predávajúceho (viď kontakt) so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu (prevzatia tovaru) a svojím číslom účtu pre vrátenie peňazí. 
- tovar nesmie byť použitý

- tovar musí byť nepoškodený

- tovar musí byť kompletný (s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou a podobne)
- zasielaný spolu s dokladom o kúpe - originál faktúry príp. originál pokladničného dokladu a s riadne vyplneným formulárom na odstúpenie od zmluvy (formulár na odstúpenie od zmluvy - viď  nižšie)

- kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho. 


V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci požadovať po kupujúcom čiastku odpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru (v súlade s §10 odsek (4) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.)

 

Tovar je nutné zaslať do 14 dní (rozhodujúca je poštová pečiatka na odosielanej zásielke) na adresu:

DTelektronik.sk / DTautovybava.sk

P.O. Box 12

820 15 Bratislava


FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY.pdf (Acrobat Reader)

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY.docx (Word)

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY.doc (Word 97-2003)

 

Tovar je vhodné zaslať doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku nebudú akceptované! Zásielka musí byť riadne zabalená, aby nedošlo k poškodeniu obchodného obalu tovaru (prípadne samotného tovaru) spôsobeného prepravou. Pri odstúpení od zmluvy náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci (spotrebiteľ).

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru budú peniaze za tovar zaslané prevodom na účet kupujúceho a to najneskôr do 14 dní po fyzickom obdržaní a prekontrolovaní tovaru.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude akceptované odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho späť.

 

4.3 Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ (nakupujúci na IČO)

V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na type (druhu) tovaru, na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

 

 

5. Cenové podmienky


5.1 Cena výrobkov predstavuje cenu vrátane DPH 20% (sme plátcami DPH).


5.2 Ceny poštovného a balného sú uvedené v bode 6.


5.3 Kupujúci má možnosť platiť v nasledovných menách: EUR.

 


6. Poštovné a balné


6.1 Spoločnosť DT Business Group s.r.o. si balné neúčtuje.

 

6.2 Výška poštovného sa odvíja jednak od celkovej sumy nakúpu, jednak od celkovej hmotnosti zásielky (vrátane obalového materiálu). V prípade, že zásielka bude mať vyššiu hmotnosť ako 5 kg, cena za prepravu bude upravená podľa aktuálneho cenníka za poštovné. Ceny poštovného nájde TU.


6.3 Cena poštovného je uvedená vrátane DPH a určuje sa z výslednej sumy objednávky po všetkých zľavách.

 

6.4 Poštovné pre dodávky na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov je stanovené individuálne na základe písomnej dohody (e-mailom) medzi kupujúcim a predávajúcim.

 

6.5 Pre aktuálne ceny podľa bodu 6.4 kontaktujte prosím predávajúceho.

 


7. Podmienky a možnosť platby za tovar


7.1 Uhradením dobierky hotovosťou pri prevzatí tovaru u kuriéra.

 

7.2 V prípade, že Vaša objednávka presiahne celkovú hodnotu nad 300€ s DPH, bude možné takúto objednávku uhradiť iba spôsobom platby - vopred na účet.

 

7.3 Pokiaľ nebude cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude cena uhradená.

 


8. Dodacie podmienky


8.1 Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne. 

 

8.2 Každý zákazník je informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky e-mailom. Status objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme.

 

8.3 Tovar je dodávaný prostredníctvom Kuriérskej spoločnosti na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke. Faktúra je zasielaná elektronicky na e-mail, ktorý kupujúci zadal pri vytváraní objednávky.

 

8.4 Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

 

8.5 Tovar je doručovaný na území Slovenskej republiky. Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov uskutočňujeme na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim.

 

8.6 Kupujúci podnikateľ týmto vyslovuje súhlas s tým, že mu k zakúpenému tovaru nemusí byť dodaný návod na jeho používanie v slovenčine.

 

 

9. Záručné podmienky a Reklamačný poriadok


9.1 Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený v spoločnosti DT Business Group s.r.o., ktorý je vlastníctvom kupujúceho a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe 24 mesiacov (koncový spotrebiteľ - nenakupujúci na IČO, ďalej len koncový spotrebiteľ) odo dňa zakúpenia tovaru. V prípade, ak vlastnícke právo ešte neprešlo z predávajúceho na kupujúceho, kupujúci si v zmysle platnej legislatívy uplatňuje reklamáciu vybaviť až po úplnej úhrade v zmysle § 151a a nasl. Občianskeho zákonníka. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady. Záručná doba nieje doba životnosti batérie (akumulátorov)! Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie (znižovanie kapacity nie je vada, ale vlastnosť). Záruka na kapacitu batérie (akumulátorov) je 6 mesiacov (výnimka zo zákona). Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenie kupujúceho.

 

9.2 Pri predaji Výrobku zákazníkovi - podnikateľovi (nakupujúci na IČO) na základe obchodného zákonníka (ďalej aj ako „obch. zák.“) je poskytovaná zmluvná záruka definovaná týmito ZP. Dĺžka záručnej doby pri zmluvnej záruke je 12 mesiacov (ďalej len „zmluvná záruka“).

 

Podnikateľom sa rozumie:

  • osoba zapísaná v obchodnom registri
  • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia
  • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov
  • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu

Podnikateľom sa taktiež pre účely VOP rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej č+innosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov.

  

9.3 Ku každému tovaru zakúpenému v spoločnosti DT Business Group s.r.o. je zasielaná elektronická faktúra (predajný doklad) na Váš e-mail, ktorá slúži zároveň ako záručný a dodací list.

 

9.4 Bezprostredne pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce:

- spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom DTelektronik.sk / DTautovýbava.sk, príp. poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. V prípade zistenia poškodenia alebo neúplnosti zásielky je nutné spolu s kuriérom túto skutočnosť zapísať do prepravného listu. Kupujúci má v tomto prípade právo odmietnuť prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky.

- či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný (ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný, tovar nerozbaľujte, neotvárajte, inak nebude možné ho vymeniť)
- či je výrobok v neporušenom stave (nepoškodený), tzn. či nemá zjavnú vadu

 

Reklamáciu podľa bodu 9.4 je nutné oznámiť v deň prevzatia (najneskôr však do 24 hodín od prevzatia zásielky) tovaru na náš email info@dtelektronik.sk, v opačnom prípade sa zákazník vystavuje nebezpečenstvu prípadného zamietnutia reklamácie.

 

9.5 Kupujúci je povinný ihneď po prevzatí zásielky od prepravcu skontrolovať, či je výrobok v neporušenom stave (nepoškodený), tzn. či nemá zjavné mechanické poškodenie, či sa jedná o výrobok, ktorý si objednal (ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný, tovar nerozbaľujte, neotvárajte, inak nebude možné ho vymeniť), či výrobok nemá poškodený výrobný identifikačný štítok, či bol dodaný správny počet objednaných výrobkov, či je výrobok dodaný s kompletným príslušenstvom, či v balení výrobku nechýba niektorá z jeho súčastí (ak sa skladá z viacerých dielov, súčiastok a pod.),  a pod. V prípade zistenia niektorej zo skutočností uvedených v predchádzajúcej vete, alebo aj inej skutočnosti nešpecifikovanej v predchádzajucej vete, je nutné nás kontaktovať ohľadne reklamácie tohto typu v deň doručenia (najneskôr však do 24 hodín od prevzatia zásielky) na náš email info@dtelektronik.sk. Dodatočná reklamácia tohto typu môže byť zamietnutá. 

 

9.6 Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:

a) k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim

b) nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie

c) je tovar používaný v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru

d) zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar

e) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním

f) používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok

g) zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome

h) zodpovednosť za vady sa nevťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti), spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.

 

9.7 Predávajúci má právo odmietnuť prijatie tovaru do reklamácie v prípadoch, kedy reklamovaný tovar a/alebo jeho súčasti sú znečistené alebo nespĺňajú základné predpoklady pre hygienicky bezpečné odovzdanie tovaru k reklamačnému konaniu

 

9.8 Postup pri reklamácii

 

1) reklamovaný tovar je kupujúci povinný uplatniť na tejto adrese:

 

DTelektronik.sk / DTautovýbava.sk

P.O. Box 12
820 15 Bratislava


Zásielky na dobierku nebudú akceptované!


2) do zásielky je nutné pribaliť - 
doklad o nadobudnutí reklamovaného tovaru v našom obchode, sprievodný list s Vašou adresou a s čo najpodrobnejším popisom závady (stačí napísať aj rukou). V prípade, že reklamácia bude zaslaná ako neúplná, nekompletná a/alebo nejednoznačná a/alebo anonymná, lehota na vybavenie reklamácie začne plynúť dňom úplného doplnenia/dodania chýbajúcich dokumentov/informácií/príslušenstva.


9.9 Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Ak nie je možné potvrdenie o prijatí reklamácie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň prevzatia reklamovaného tovaru spolu s potrebnými dokumetami (doklad o nadobudnutí reklamovaného tovaru v našom obchode a sprievodný list s čo najpodrobnejším popisom závady) predávajúcim. V prípade, že reklamácia bola neúplná, nekompletná a/alebo nejednoznačná a/alebo anonymná, lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť dňom úplného doplnenia/dodania chýbajúcich dokumentov/informácií. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne. 

 

9.10 Ak je kupujúci koncový spotrebiteľ:

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar, alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:

Pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto opravy vady (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby. Pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí). Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.


9.11 O vybavení reklamácie Vás budeme informovať e-mailom alebo telefonicky a následne Vám tovar zašleme Kuriérskou spoločnosťou.

 

9.12 Nakupujúci – koncový spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

       Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online nahttp://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

       Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 


10. Zodpovednosť za chyby na stránke www.DTelektronik.sk


10.1 Spoločnosť DT Business Group s.r.o. upozorňuje, že informácie uvedené na www.DTelektronik.sk sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.


10.2 Spoločnosť DT Business Group s.r.o. môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.


10.3. Spoločnosť DT Business Group s.r.o. nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.

 

 

11. Ochrana osobných dát


11.1 Spoločnosť DT Business Group s.r.o. sa v plnej miere riadi zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Naša spoločnosť rešpektuje Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme však poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch.


11.2 Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky (tzv. newsletter), účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byť informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.


11.3 Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

 

11.4 Cookies

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte.

Ako cookie (anglicky koláčik, oplátka, sušienka) sa v protokole HTTP označuje malé množstvo dát, ktoré servery pošlú prehliadaču. Ten ich uloží na počítači užívateľa.

Pri každej ďalšej návšteve stránok potom prehliadač tieto dáta posiela späť serveru. Cookies bežne slúžia k rozlišovaniu jednotlivých používateľov, ukladá sa do nich obsah „nákupného košíka“ v elektronických obchodoch, užívateľské predvoľby a pod.

Technicky ide o sériu kódov, podľa ktorých prehliadač zhromažďuje a následne odosiela informácie o našom správaní späť na príslušný server.

Cookies obsahujú informáciu o tom, ako dlho ich má prehliadač uchovávať (od jednorazových až po niekoľkoročné). 

Cookies nie sú priamo viazané na vaše meno ani e-mailovú adresu, často ale obsahujú vaše prihlasovacie údaje do systému. Sú spoločné pre jednu inštaláciu prehliadača. Cookies nie sú nijako zabezpečené a to vrátane zhromaždených údajov.

Ako Google využíva súbory cookie zistíte tu.

 

11.5 Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

 

Tieto obchodné podmienky sú platné od 01.01. 2016 a plne nahradzujú predchádzajúce nákupné podmienky. Vyhradzujeme si právo zmeniť nákupné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

Akciové ponuky

TORX – Skrutkovače - sada, 6 ks

 TORX – Skrutkovače - sada, 6 ks

T9x75/T10x75/T15x75/T20x100/T25x100/T30x150

10,36 €
8,38 €
s DPH

LED autožárovka 12V, H1, 10LED Samsung

 LED autožárovka 12V, H1, 10LED Samsung

LED autožárovka 12V, H1, 10LED Samsung
Náhradní LED žárovka s paticí H1, 10x super svítivá SMD LED Samsung 1W , napájecí napětí 12V.

Výhody:
- velmi dlouhá životnost ( až 50 000 h)
- odolné otřesům, častému zapínání a vypínání
- vysoká svítivost 360 lm
- minimální odběr proudu 180mA
- rozměry: průměr 12,5 mm, délka 70 mm
- vynikající do vozidel, kde dochází k častému praskání klasických žárovek
- pro všechny osobní vozy, dodávky a motocykly s palubním napětím 12V

Cena za 1ks

 

Žiarovky Nie sú homologované.

21,49 €
15,49 €
s DPH

Kužeľová kefa do krovinorezu 200 mm

 Kužeľová kefa do krovinorezu 200 mm

Technické údaje:

Priemer: 200 mm

Max. RPM: 10 000 ot.

Balenie: 1 ks

64,80 €
57,60 €
s DPH

Anténa DVB-T Cabletech ANT0524

 Anténa DVB-T Cabletech ANT0524

Frekvenčný rozsah: VHF 174-230 MHz, UHF 470-862MHz
Zisk: 18 dB VHF / UHF 20dB
Max. výstupná úroveň: 96dBuV
Strata signálu: 8 dB
Koaxiálny kábel : 1,5 m
Impedancia: 75 ohmov
Šumu: = <3dB
Napájanie: TV tuner (DC 5V/40mA)
Polarizácia: horizontálna a vertikálna

12,- €
8,58 €
s DPH
Články a oznamy
 

Reproduktory do auta

Úvodná stránkaObchodné podmienkyPoštovnéKontakt

TOPlist